Relay trung gian Idec

-45%
400 | 0

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-D24

61,050₫   111,000₫
373 | 0

Relay 4 cực RY4S-UL-AC220

Liên hệ - 0915 400 880
-45%
373 | 0

Relay loại lớn RH4B-ULDC24

271,700₫   494,000₫
365 | 0

Relay 4 cực RY4S-UL-AC24

Liên hệ - 0915 400 880
-45%
354 | 0

Relay loại lớn RH4B-ULAC220

326,150₫   593,000₫
-45%
350 | 0

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-A230

75,350₫   137,000₫
-45%
349 | 0

Đế relay dùng cho RJ2S

43,450₫   79,000₫
345 | 0

Đế relay dùng cho RH2B

Liên hệ - 0915 400 880
-45%
342 | 0

Relay 2 cực RU2S-A220

77,000₫   140,000₫
340 | 0

Relay 2 cực RM2S-UL-AC220

Liên hệ - 0915 400 880
-45%
340 | 0

Relay loại lớn RH2B-ULDC24

99,550₫   181,000₫
338 | 0

Đế relay dùng cho RH4B

Liên hệ - 0915 400 880
-45%
-45%
332 | 0

Relay loại nhỏ RJ1S-CL-A230

70,950₫   129,000₫
-45%
330 | 0

Relay 2 cực RU2S-A24

90,200₫   164,000₫
330 | 0

Relay 4 cực RY4S-UL-DC24

Liên hệ - 0915 400 880
328 | 0

Relay loại lớn RH2B-ULAC220

Liên hệ - 0915 400 880
-45%
325 | 0

Relay loại lớn, 4 cực RU4S-D24

92,950₫   169,000₫