Showing all 26 results

Idec

Thiết bị đóng cắt

Đế relay cho loại 14 chân dẹp

39,000

Thiết bị đóng cắt

Đế relay cho loại 8 chân dẹp

34,000

Thiết bị đóng cắt

Đế relay dùng cho RH2B

53,000

Thiết bị đóng cắt

Đế relay dùng cho RH4B

92,000

Thiết bị đóng cắt

Đế relay dùng cho RJ1S

44,000

Thiết bị đóng cắt

Đế relay dùng cho RJ2S

50,000

Thiết bị đóng cắt

Relay 2 cực RM2S-UL-AC220

74,000

Thiết bị đóng cắt

Relay 2 cực RM2S-UL-AC24

75,000

Thiết bị đóng cắt

Relay 2 cực RM2S-UL-DC24

69,000

Thiết bị đóng cắt

Relay 4 cực RY4S-UL-AC24

83,000

Thiết bị đóng cắt

Relay 4 cực RY4S-UL-DC24

78,000

Thiết bị đóng cắt

Relay loại lớn RH4B-ULAC220

Thiết bị đóng cắt

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-A230

93,000

Thiết bị đóng cắt

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-D24

73,000